Sdružení výkonných umělců

Stanovy

 

Stanovy

Sdružení výkonných umělců

zájmové sdružení profesních organizací výkonných umělců 

 

 

Čl.I
Název a sídlo

1) Název sdružení zní: Sdružení výkonných umělců - zájmové sdružení profesních organizací výkonných umělců (dále jen „Sdružení“)

2) Sídlem Sdružení je : Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, Česká republika

Čl.II
Právní postavení

1) Sdružení bylo založeno v souladu s ustanoveními § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to

a) Hereckou asociací, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO:00 17 02 41,

b) Uměleckým sdružením ARTES, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO: 00 40 93 41,

c) Unií - Odborovým svazem orchestrálních hudebníků ČR , se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO: 00 50 55 10,

d) Unií - Odborovým svazem profesionálních zpěváků ČR, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO: 45 24 93 42,

e) Společnost koncertních umělců, se sídlem Radlická 99, 150 00 Praha 5, IČO 70 10 13 53 a Svazem autorů a interpretů, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČO: 00 40 79 68

(dále jen "zakladatelé"). -

2) Sdružení je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práv a zavazovat se. Právní způsobilosti nabude Sdružení zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob vedeným Magistrátem hl.m. Prahy.

3) Sdružení neodpovídá za závazky zakladatelů a zakladatelé neodpovídají za závazky Sdružení.

4) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou s působností na území České republiky.

Čl.III
Předmět činnosti

1) Předmětem činnosti Sdružení je prosazování věcí společných zájmů všech skupin výkonných umělců, např. ochrana jejich práv chráněných zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Čl.IV

Majetkové poměry

1) Majetek Sdružení je tvořen základními vklady jeho zakladatelů, v celkové výši 6.000,- Kč (slovy:šest tisíc korun českých), z toho

Herecké asociace ve výši 1.000,- Kč, 

Uměleckého sdružení ARTES ve výši 1.000,- Kč,

Unie - Odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR ve výši 1.000,- Kč,

Unie - Odborového svazu profesionálních zpěváků ČR ve výši 1.000,- Kč,

Společnost koncertních umělců ve výši 1.000,- Kč.

 

Svazu autorů a interpretů ve výši 1.000,- Kč.

2) Zdrojem majetku Sdružení mohou dále být výnosy z vlastní činnosti, dotace, dary a další příjmy.

3) Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci, hodnoty a práva se stávají majetkem Sdružení a mohou být použity jen k realizaci činnosti vyplývající z předmětu činnosti Sdružení.

4) Základem hospodaření Sdružení je rozpočet schvalovaný vždy na běžný kalendářní rok.

 

Čl.V

Členství ve Sdružení

1) Členství zakladatelů ve Sdružení vzniká podpisem smlouvy o založení Sdružení. Další člen může ke Sdružení přistoupit jen se souhlasem všech stávajících členů Sdružení a po prohlášení, že přistupuje ke stanovám Sdružení.

2) Členství ve Sdružení zaniká výpovědí členství ze strany člena. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Výboru sdružení. Členství člena ve Sdružení však nemůže skončit dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání s takto vystupujícím členem.

Čl.VI
Práva a povinnosti členů

1) Každý z členů Sdružení je povinen napomáhat činnosti Sdružení.

2) Každý člen Sdružení má právo kontrolovat činnost Sdružení, podílet se na výsledcích jeho práce, jmenovat a odvolávat svého zástupce do Výboru sdružení.

Čl.VII
Orgány Sdružení

1) Statutárním orgánem Sdružení je Výbor sdružení, který rozhoduje o všech záležitostech Sdružení. Výbor sdružení je složen ze zástupců jmenovaných členy Sdružení na dobu dvou let. Opakované jmenování je možné. Realizaci rozhodnutí Výboru sdružení zajišťuje člen Výboru sdružení nebo jiná osoba určená Výborem sdružení.

2) Výbor sdružení je šestičlenný a ze svého středu volí předsedu a místopředsedu Sdružení. Funkční období předsedy, místopředsedy a členů Výboru sdružení je dvouleté.

3) Výbor sdružení je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

4) Jménem Sdružení navenek jedná předseda Sdružení. V době jeho dlouhodobé nepřítomnosti jedná jménem Sdružení místopředseda Sdružení. Podepisování za Sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis předseda Sdružení popř. místopředseda Sdružení nebo jiná osoba určená Výborem sdružení. 

Čl. VIII
Zrušení Sdružení

1) Sdružení lze zrušit dohodou jeho členů.

2) Nepřejde-li majetek Sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Sdružení podle výše jejich vkladů.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

Změny těchto stanov lze provést pouze písemně se souhlasem všech členů Sdružení.

 za Hereckou asociaci  MgA. Jiří Hromada, prezident

za ARTES                   Richard Adam,výkonný tajemník

za OSOH                     Ivan Pazour, prezident 

za OSPZ                      Richard Rokos, prezident

za SKU                        Prof. Lubomír Malý, předseda

za SAI                         Jiří Vondráček, předseda 

 

V Praze, dne 20.12.2013